Overslaan en naar de inhoud gaan

Disclaimer

Voorwerp

Boost Holding AG (hierna te noemen “Boost”) verleent de gebruiker hierbij toegang tot de website www.boostgroup.eu/nl (hierna te noemen “de website”).

Inhoud van de website

Boost spant zich in om de inhoud (hierna te noemen inhoud) van de website zoveel mogelijk aan te vullen en te actualiseren. Qua design, vormgeving en geaardheid van de inhoud behoudt Boost zich het redactionele recht voor. Boost is bevoegd design, vormgeving en geaardheid van de inhoud te veranderen, met name in het belang van rechtmatigheid en actualiteit van de inhoud of voor waarneming van de informatiebehoefte van de gebruikers,

Plichten van de gebruikers

Elk gebruiker is verplicht, de website verstandig te gebruiken en de toegang tot de website en haar inhoud niet oneerlijk of voor illegale doeleinden te gebruiken en elk illegaal feit te verzaken. Vervolgens waarborgt elke gebruiker dat hij uitsluitend juiste, volledige, actuele en waarheidsgetrouwe gegevens invoert. De gebruiker is aansprakelijk voor de nadelen die bij Boost of derden ontstaan door oneerlijk of illegaal gebruik van de website alsmede onware gegevens en moet Boost schadeloos stellen voor alle daardoor ontstane schade en eveneens voor de nodige kosten voor de vereffening.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service van Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van "cookies", d.w.z. tekstbestanden die op de computer van de gebruikers opgeslagen worden om het gebruik van de website te kunnen analyseren. De door de cookie gegenereerde informatie over het gebruik van de website (met inbegrip van het IP-adres van de gebruiker) wordt overgebracht naar servers in de Verenigde Staten en door Google daar opgeslagen. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe de website wordt gebruikt, rapporten over de website-activiteiten op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteiten en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Het IP-adres van de gebruiker bij Google Analytics wordt niet gecombineerd met andere gegevens waarover Google beschikt. Deze website maakt gebruik van Google Analytics met de toevoeging “anonymizelp ()” (activering van de IP-anonymiser), d.w.z. de IP-adressen worden door Google afgekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of andere lidstaten van de overeenkomst in de Europese Economische Ruimte. Alleen bij uitzondering wordt het hele IP-adres door Google overgebracht naar een server in de Verenigde Staten en daar afgekort. Zodoende wordt een verhoogde onherkenbaarheid gewaarborgd. De gebruiker kan het gebruik van cookies weigeren door in de browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen de gebruikers er echter op dat ze in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunnen benutten. De gebruikers kunnen bovendien weigeren dat de gegevens, die door de cookies gegenereerd zijn en betrekking hebben op het gebruik van de website (incl. het IP-adres), geregistreerd worden evenals het verwerken van deze gegevens door Google, doordat de gebruiker een Browser-Plugin met hulp van de volgende, actuele link kan downloaden en installeren: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl Door gebruik te maken van deze website geeft de gebruiker toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Beperkte aansprakelijkheid

De aanvulling en samenstelling van de inhoud gebeurt met grote zorgvuldigheid. Boost geeft echter geen garanties voor de inhoud van de informatie en de actualiteit en correctheid daarvan. Boost is niet aansprakelijk voor kennelijke programmeer- en typefouten in de inhoud van de website. Evenzo kan Boost niet aansprakelijk worden gesteld voor misbruik door gebruikers of derden en schade welke kunnen ontstaan omdat de inhoud van de gebruikers tijdens de technische gegevensoverdracht ingezien worden. Met andere woorden: aan de inhoud van de website en het gebruik daarvan kunnen geen rechten worden ontleend, met name worden alle eisen tot schadevergoeding afgewezen, overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen. Boost garandeert geen gestage beschikbaarstelling van de diensten van de website evenmin kan Boost aansprakelijk worden gesteld bij onderbrekingen of beperkingen van de toegankelijkheid tot de website.

Auteursrechten

Dit is een website van Boost. Alle eigendomsrechten, auteursrechten en merkenrechten, berusten, bij Boost of bij derden die Boost een licentie hebben verstrekt. De gebruiker erkent en stemt ermee in dat het uitdrukkelijk verboden is om materialen van de website van Boost, zoals beeldmerken en logos, audio -en videomaterialen, banners, teksten en de structuur en indeling daarvan evenals de broncodes van deze website te wijzigen, te verveelvoudigen, te gebruiken, te verwijderen of onherkenbaar te maken, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boost, al dan niet voor commerciële doeleinden.

Websites van derden

De website bevat links naar websites die door derden worden aangeboden en beheerd, en waarover Boost geen controle uitoefent. Een constante controle van de links is niet mogelijk. Dus, het opnemen van deze links impliceert niet, direct of indirect, dat Boost de inhoud van de door derden beheerde sites heeft overzien of goedgekeurd of dat er associaties of sponsoringrelaties bestaan tussen Boost en derden, tenzij dit uitdrukkelijk wordt vermeld. Boost is niet verantwoordelijk voor en aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de inhoud of informatie van websites waartoe bezichtiging via links op websites van of naar Boost mogelijk zijn gemaakt. Het gebruiken van de op de website aanwezige links vindt plaats op eigen risico. Externe links op deze website moeten naar de homepage verwijzen. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Boost is geen deeplinking of framing van de website toegestaan of andere technieken, waarbij de website of delen daarvan in de websites van de gebruikers of derden in welke vorm dan ook worden geïntegreerd.

Privacy

De gebruiker geeft zijn nadrukkelijke toestemming voor het verwerken en doorsturen van zijn gegevens binnen de Boost Group in het binnen- en buitenland t.b.v. banenbemiddeling. Boost verwerkt de gegevens welke door de gebruiker verstrekt worden volgens de verplichtingen van de wet bescherming persoonsgegevens.

Wijzigingen

Boost behoudt zich het recht voor de inhoud van deze website, waaronder ook de beperkte aansprakelijkheid valt, altijd geheel of deels te wijzigen of te verwijderen, zonder daarvoor enige voorafgaande waarschuwing te plaatsen.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

Op deze disclaimer is het Zwitserse recht van toepassing, met uitsluiting van het Zwitserse Internationale Privaatrecht. Alle geschillen met betrekking tot het gebruik van de website worden uitsluitend beheerd door de bevoegdheid van de rechtbanken te Zürich, Zwitserland.

Contact

Indien u nog vragen of een klacht heeft betreffende deze website, neemt u a.u.b. contact met ons op.

Boost Holding AG
Hinterbergstrasse 20
CH-6330 Cham
info@boostgroup.eu